INTERWENCJA POSELSKA WS. WYJAŚNIENIA ROLI URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH PRZY KORUPCYJNEJ AFERZE WYDAWANIA WIZ DLA CUDZOZIEMCÓW

Przedstawiamy pełną treść interwencji poselskiej ws. wyjaśnienia roli urzędów wojewódzkich przy korupcyjnej aferze wydawania wiz dla cudzoziemców wystosowaną przez posła Konfederacji Michała Urbaniaka:

Katowice, 18 września 2023 r.


Michał Urbaniak
Poseł na Sejm RP
al. Ujazdowskie 37/7
00-540 Warszawa


Szanowny Pan Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski
Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

INTERWENCJA POSELSKA WS. WYJAŚNIENIA ROLI URZĘDÓW
WOJEWÓDZKICH PRZY KORUPCYJNEJ AFERZE WYDAWANIA
WIZ DLA CUDZOZIEMCÓW


Na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora podejmuję
interwencję poselską. W czwartek 31 sierpnia 2023 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych
(MSZ) w Warszawie weszli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA)
i przesłuchali kierownictwo Departamentu Konsularnego. W wyniku działań CBA
wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk został zdymisjonowany przez premiera
Mateusza Morawieckiego. Wiceminister miał naciskać na polskie placówki dyplomatyczne
na świecie, aby wydawały, jak najwięcej wiz pracowniczych, mimo że nie było nawet takiego
zapotrzebowania ze strony pracodawców. Kolejną patologią było oddanie obsługi technicznej
wydawania wiz firmie prywatnej. Tworząc taki system, resort spraw zagranicznych utracił
kontrolę nad imigrantami, którzy starają się o legalny pobyt w Polsce. System “wiza-konsul”
i system kolejkowy spowodowały możliwość dokonywania licznych oszustw przez firmy
wyspecjalizowane w zajmowaniu miejsc w kolejce, a następnie odsprzedaży
ich cudzoziemcom. Według doniesień prasowych jedno miejsce miało kosztować od 4
do 5 tysięcy złotych.


Polska jest niechlubnym liderem w Unii Europejskiej (UE), jeśli chodzi
o przyznawanie cudzoziemcom zezwoleń na tzw. pierwszy pobyt, czyli „first residence
permit”. Według Eurostatu, nasz kraj w 2022 r. wydał ponad 700 tys. takich pozwoleń
cudzoziemcom ze 148 krajów. Instytucje państwowe i organizacje pozarządowe wielokrotnie
wskazywały na patologiczny wzrost pozwoleń dla cudzoziemców na pracę i pobyt czasowy
w Polsce, a także na nieprzystosowanie systemu migracyjnego do tak dużej liczby
migrantów. Jak informowała prasa tylko w pierwszej połowie 2023 r. złapano aż 4,6 tysiąca
nielegalnych imigrantów, spośród których co piąty pochodził z Gruzji.

Konfederacja konsekwentnie protestuje przeciwko masowej i niekontrolowanej
imigracji. Już w lutym 2021 r. nasi posłowie złożyli interpelację do ministra rozwoju, pracy
i technologii ws. imigracji zarobkowej do Polski. Zadali w niej pytania m.in. o kwestię
asymilacji imigrantów, przywileje socjalne oraz o branże, które są uzależnione od napływu
imigrantów zarobkowych. Wielokrotnie składaliśmy też inne interpelacje, zapytania oraz
interwencje w sprawie masowej i niekontrolowanej imigracji. W lutym 2023 r. z mównicy
sejmowej poseł Krystian Kamiński informował o gwałtownym wzroście imigracji z państw
muzułmańskich. W tym roku w szczególności zaangażowaliśmy się w przeciwdziałanie
wejściu w życie projektu rozporządzenia ws. ułatwień procedur dla dwudziestu państw z Azji
i Afryki, a nasi posłowie wielokrotnie podejmowali ten temat w swoich wystąpieniach.

W związku z powyższym na podstawie art. 19 ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) wnoszę o udostępnienie mi w formie kserokopii
wysłanych na podany powyżej adres, dokumentów, materiałów i informacji dotyczących
działalności Urzędu w latach 2015-2023 w zakresie polityki migracyjnej, w szczególności
w zakresie przedstawionej poniżej listy zagadnień będących przedmiotem działań Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

 1. Przedłużeń wiz krajowych i Schengen
  a. Liczby przedłużeń w rozbiciu na poszczególne lata w okresie 2015-2023 r.
  b. Liczby wniosków złożonych w ww. sprawie w poszczególnych latach
  w okresie 2015-2023 r.
  c. Liczby odrzuconych wniosków złożonych w ww. sprawie w poszczególnych
  latach w okresie 2015-2023 r.
  d. Państw z których pochodzili cudzoziemcy ubiegający się o przedłużenie wiz
  e. Powodów zaakceptowania przez Wojewodę wniosków o przedłużenie wizy
  f. Korespondencji Urzędu z innymi organami państwa w tym zakresie
  g. Procesu weryfikacji składanych w tym zakresie wniosków
 2. Wydawania zezwoleń cudzoziemcom na pobyt stały na terenie RP
  a. Liczby wydanych zezwoleń w rozbiciu na poszczególne lata w okresie
  2015-2023 r.
  b. Liczby wniosków złożonych w ww. sprawie w poszczególnych latach
  w okresie 2015-2023 r.
  c. Liczby odrzuconych wniosków złożonych w ww. sprawie w poszczególnych
  latach w okresie 2015-2023 r.
  d. Państw z których pochodzili cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie
  e. Powodów zaakceptowania przez Wojewodę wniosków o zezwolenie
  f. Korespondencji Urzędu z innymi organami państwa w tym zakresie
  g. Procesu weryfikacji składanych w tym zakresie wniosków
 3. Wydawania zezwoleń cudzoziemcom na pobyt czasowy i pracę
  a. Liczby wydanych zezwoleń w rozbiciu na poszczególne lata w okresie
  2015-2023 r.
  b. Liczby wniosków złożonych w ww. sprawie w poszczególnych latach
  w okresie 2015-2023 r.
  c. Liczby odrzuconych wniosków złożonych w ww. sprawie w poszczególnych
  latach w okresie 2015-2023 r.
  d. Państw z których pochodzili cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie
  e. Powodów zaakceptowania przez Wojewodę wniosków o zezwolenie
  f. Korespondencji Urzędu z innymi organami państwa w tym zakresie
 4. Procesu weryfikacji składanych w tym zakresie wniosków
 5. Wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej
  a. Liczby wydanych zezwoleń w rozbiciu na poszczególne lata w okresie
  2015-2023 r.
  b. Liczby wniosków złożonych w ww. sprawie w poszczególnych latach
  w okresie 2015-2023 r.
  c. Liczby odrzuconych wniosków złożonych w ww. sprawie w poszczególnych
  latach w okresie 2015-2023 r.
  d. Państw z których pochodzili cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie
  e. Powodów zaakceptowania przez Wojewodę wniosków o zezwolenie
  f. Korespondencji Urzędu z innymi organami państwa w tym zakresie
  g. Procesu weryfikacji składanych w tym zakresie wniosków

Ponadto na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proszę
o odpowiedź na poniższe pytania:

 1. Czy odbywa się proces weryfikacyjny osób, którym wydano zezwolenie na pracę?
  Jak on wygląda? Jak często się odbywa? Z jakimi organami współpracuje wojewoda
  w celu ustalenia prawdziwości danych zawartych we wniosku?
 2. Czy jeżeli po przeprowadzeniu takiego procesu weryfikacyjnego informacje zawarte
  we wniosku okażą się fałszywe, to jest on deportowany do swojego państwa
  pochodzenia? Ilu było takich cudzoziemców w latach 2015-2023? Ile było
  zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 233 Kodeksu Karnego?
 3. Ilu cudzoziemcom nie przedłużono pozwolenia na pracę w latach 2015-2023?
 4. Czy Urząd ma dane dotyczące cudzoziemców, którzy po zakończeniu ważności wizy
  pozostali w Polsce nielegalnie? Ilu było takich cudzoziemców od 2015 do 2023 roku?
  (Proszę o podanie danych łącznych oraz danych z każdego roku oddzielnie. Proszę również
  o podanie danych z uwzględnieniem obywatelstwa cudzoziemców.)
 5. Jak wyglądała współpraca wojewody z firmami outsourcingowymi w zakresie
  wydawania wiz krajowych, zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy?
 6. Czy wojewoda miał możliwość nadzoru nad działalnością firm outsourcingowych,
  które brały w wydawaniu decyzji o przyznaniu wiz?
 7. Czy MSZ zwracało się z prośbą o zwiększenie wydawania zezwoleń na pracę
  w latach 2015-2023?
 8. Czy służby specjalne zwracały się z prośbą o zwiększenie wydawania zezwoleń
  na pracę w latach 2015-2023?
 9. Czy był konsulat RP, który zwrócił się przy wydawaniu decyzji do wojewody
  ws. pomocy lub wyjaśnień?
 10. Z czego wynikał skokowy wzrost w latach 2015-2023 liczby wydawanych zezwoleń
  na pracę oraz pobyt czasowy dla cudzoziemców? Czy były przeprowadzane analizy
  w zakresie skutków tak dużego wzrostu wydawanych pozwoleń? Jeśli tak, to proszę
  o dołączenie kopii tych analiz.
 11. Czy były przeprowadzane analizy dot. skutków wydawania tak dużej liczby zezwoleń
  na pracę dla kultury polskiej?
 12. Dlaczego nie zostały opublikowane dane migracyjne za I półrocze 2023 r.?

Z poważaniem,

Michał Piotr Urbaniak

https://youtu.be/RsyKqsdrUNI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *