Likwidacja górnictwa w Polsce – czyli o partii Teraz K*rwa My

Proces likwidacji polskiego górnictwa zapoczątkowany został już u zarania III RP. Następujące po sobie rządy tylko wzmacniały prądy, których efektem było zamykanie kolejnych kopalni węgla kamiennego.

Jak informuje NIK:

„W latach 2007-2015 nie wykorzystano szans jakie górnictwu węgla kamiennego dały zarówno efekty wcześniejszych reform tego sektora jak i dobra koniunktura na węgiel kamienny. Program rządowy, określający wytyczne działalności górnictwa na lata 2007-2015 został opracowany nierzetelnie i zbyt ogólnikowo, a strategie spółek węglowych, oparte na mało realistycznych założeniach, szybko się dezaktualizowały. W praktyce działania restrukturyzacyjne w większości przedsiębiorstw górniczych zostały zaniechane, co przyczyniło się do załamania ich kondycji w okresie dekoniunktury na rynku węgla. Trudna sytuacja finansowa dotyczyła głównie trzech największych producentów węgla grupujących łącznie 27 kopalń. Ich skumulowana strata netto w latach 2007-2015 wyniosła ponad (-)1,1 mld zł, podczas gdy w tym samym okresie jedna sprywatyzowana kopalnia osiągnęła skumulowany zysk netto w wysokości ponad (+)1,4 mld zł. W ostatnim roku trwania Programu kondycja finansowa oraz efektywność funkcjonowania głównych producentów węgla była gorsza niż na początku jego realizacji”.

We wprowadzeniu do opublikowanego pod koniec 2022 roku przez Ministerstwo Aktywów Państwowych Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce czytamy:

„Gwałtowne zmiany w otoczeniu górnictwa w połączeniu z trudną sytuacją przedsiębiorstw
węglowych powodują, iż Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce
w dotychczasowym kształcie nie może być realizowany, wymaga przeprowadzenia przeglądu
i wprowadzenia zasadniczych zmian oraz strukturalnej zmiany poprzez rezygnację
z rozwojowego kierunku na likwidacyjny. Należy jasno zredefiniować zarówno cel główny programu jak i cele szczegółowe przy uwzględnieniu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., nakreślić nowe obszary działań, aby zaadresować problemy sektora jak również odnieść się do zapisów Umowy społecznej i wynikającego z niej nowego systemu wsparcia dla spółek produkcyjnych, który ma przeprowadzić sektor przez proces stopniowej likwidacji i łagodzić jego skutki zarówno dla branży, jak i jej otoczenia, będąc alternatywą dla niekontrolowanej upadłości”.

Z powyższych zapisów jasno wynika, że polskie górnictwo jest przeznaczone do całkowitego unicestwienia. O szczegółach i kulisach tego procesu, w kontekście historii układu III RP, opowiada Filip Podstawski w programie pt. „Likwidacja górnictwa w Polsce – czyli o partii Teraz K*rwa My”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *